Дипломна робота ціна

В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки та пропозиції ціна є інструментом господарського механізму і комерційної політики субєкта, що хазяює, і має дві межі: нижню і верхню нижньою межею ціни виступає собівартість виробленого товару або наданої послуги верхня межа визначається попитом на даний товар отже, величина ціни на туристський продукт визначається собівартістю туристського продукту і попитом на цей продукт ціноутворення в сфері послуг у тому числі в туризмі має ряд особливостей до них варто віднести наступні: послуги туризму, як і послуги взагалі, являють собою кінцевий продукт, призначений безпосередньо для споживання, тому ціни на послуги це роздрібні ціни сфера послуг безпосередньо звязана зі споживачем у процесі надання послуг, тому вона має стійкий попит на цілий ряд послуг, у тому числі і на послуги туризму однак при встановленні цін на послуги необхідно враховувати такий психологічний нюанс ціна не повинна викликати в покупців негативних емоцій в сфері послуг застосовується сезонна диференціація цін і тарифів попит на багато видів послуг, у тому числі на послуги туризму, носить яскраво виражений сезонний характер на ціну туристського продукту впливає цілий ряд факторів: клас обслуговування ступінь комфортності форми обслуговування конюнктура ринку на послуги туризму сезонний характер надання послуг географія розміщення туристських фірм готелів і ін ціна на послуги туризму включає наступні елементи: вартість сировини наприклад, продуктів для готування їжі й ін поточні витрати на виробництво, реалізацію й організацію споживання послуг прибуток непрямі податки по окремих видах послуг наприклад, податок на додану вартість, акцизи, мита й ін рівень цін значно впливає на обсяг реалізації туристського продукту однак цей вплив має свою специфіку, що обумовлений наступними моментами: споживання туристського продукту відбувається у вільний час, що має для туриста для споживача турпродукта самостійну цінність і якого у нього не так вже й багато звідси особлива вибірковість, підвищені вимоги і чутливість до якості і ціни туристського продукту на туристському ринку виникають ситуації, коли турист в окремі місця туристського відпочинку не поїде через низьку якість послуг і високу ціну на туристський продукт між моментом продажу туристського продукту й актом його споживання мається значний розрив у часі тури складаються і продаються звичайно за кілька місяців до початку відпочинку це знаходить своє відображення в політику цін на туристський продукт наприклад, вводиться спеціальне додаткове страхування туристів, що купили турпакет, від інфляції, дипломна робота, курсова робота, контрольна робота, реферат, повыдомленя, наукова робота,.: дипломна робота ціна.

Поганої погоди й ін ця система застосовується тільки до визначеного часу при розробці цін на готельний продукт враховуються комісійні винагороди посередникам практика туристського бізнесу розрізняє наступні види комісійних винагород посередникам: комісія для туроператорів, що розробляють програми і реалізують їх самостійно або через посередника комісія для оптовиків роздрібна комісія виплачується турагентам, що перепродують програми туроператорам або самі бронюють готельні номери комісія для інших організацій, що виступають в якості посередників між турагентом, туристом клієнтом і готелем у залежності від виду комісії розрізняють ціни брутто і нетто: ціна брутто ціна до відрахування комісії ціна нетто ціна брутто за винятком роздрібної комісії ціна нетто ціна нетто за винятком оптової комісії ціна нетто ціна нетто за винятком іншої комісії при визначенні ціни на послуги готелю варто виходити з наступних принципів: ціна повинна відшкодувати готелю витрати на виробництво, реалізацію, організацію споживання послуг і забезпечити такий розмір прибутку, що дозволив би йому функціонувати на принципах самофінансування ціна повинна відповідати попиту на дані послуги, що багато в чому визначається сезонністю туризму ціна повинна бути гнучкою, тобто мати маневреність і динамічністю статті калькуляції в залежності від способу їхнього визначення поділяються на прямі витрати, які відносяться на одиницю товару або послуги на підставі норм і прямого обліку, і непрямі, що враховуються і плануються в цілому по виробництву і розподіляються по видах виробів на підставі тієї або іншої ознаки на практиці, зокрема в готелі сатурн застосовують кілька способів розподілу витрат: пропорційно ваги сировини або виробленої продукції послуги шляхом виключення з загальної суми витрат вартості окремих продуктів послуг по твердій оцінці на основі коефіцієнта, пропорційно встановленим нормам витрат і ін прибуток, що закладається у вартість готельної послуги, встановлюється готелем у відсотках до собівартості витрат розмір відсотка залежить від попиту на даний туристський продукт і може коливатися від 5 до 10 і більше політика цін у туризмі випливає зі стратегії збуту туристського продукту виходячи зі стратегії принципи діяльності готелю по встановленню цін можуть бути різними наприклад, не знижувати ціни на якінебудь компоненти туристського продукту нижче загальної суми витрат на їхнє виробництво прагнути до стримування цін нижче рівня конкурентів йти за риночною ціною, орієнтуючись на ціни конкурентів установлювати більш високі ціни, ніж у конкурентів, для встановлення і збереження престижної ціни збільшувати обсяг надання послуг за рахунок низьких цін орієнтуватися на ціни якогонебудь одного конкурента встановлювати ціни, що забезпечують одержання визначеного відсотка доходу від обсягу інвестицій використовувати ціни для збільшення маси прибутку від усього туристського продукту, а не від окремих видів послуг туризму забезпечувати стабільність і стійкість ринку збуту туристського продукту і т д політика цін може розроблятися як на тривалий термін, так і пристосовуватися до мінливих умов ринку в роботі проведений аналіз цінової політики готелю сатурн при наданні готельних послуг використовується гнучка цінова політика ціна готельного номеру залежить від таких чинників: класифікації номерів, тривалості проживання базова ціна до 7 днів, нижча на строк більше 8 днів безперервного помешкання певні пільги існують при розміщенні гостей у вихідні та святкові дні практикується програма частий гість, яка передбачає надання цінової знижки при тривалому перебуванні на протязі року розроблено привабливі, діференційовані ціни на проживання у готелі, що використовуються прикомплексному обслуговуванні клієнтів та стимулюють проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших громадських заходів у конференцзалі готелю всього за звітний період у конференцзалі було проведено 210 заходів з урахуванням їх тривалості та вихідних днів коефіціент використання залу склав 78 основними покупцями готельних послуг є туроператори та корпоративні клієнти, з якими готель укладає угоди найбільш вигідними є туроператори крупні туркомпанії, що мають власну туристичну мережуи мають більш ніж готель можливостей для організації продажу готельних послуг це вважається найбільш перспективним ринком збуту послуг готелю корпоративні клієнти різноманітні господарюючі субєкти, що використовують придбані у готеля за прямими угодами послуги для своїх внутрішніх цілей розміщення своїх співробітників та гостей укладені угоди з корпоративними клієнтами мають зиск, так як розміщення гостей має довгочасний характер готелем взято курс на розширення роботи з корпоративними клієнтами у 202 році укладено 20 нових договорів з корпорантами готель сатурн співробітничає також з туристичними фірмами, що також дозволяє готелю забезпечити деякий поток клієнтів, що концентруються коло туристичних фірм на дiяльнiсть готелю впливають ряд проблем, що чекають свого вирiшення насамперед, це необхiднiсть у розумнiй диференцiйованiй податковiй політиці щодо готелiв ват готель сатурн перерахувало значні суми у державний та мiсцевi бюджети, а для реконструкцiї номерного фонду не вистачає обiгових коштiв, ремонтнi роботи через це ведуться вкрай повiльно, а це вже не є суто внутрiшньою проблемою самого готелю це справа створення конкурентоспроможного українського туристичного сервiсу, що окупиться сторицею iнвестування тiльки 120 тис грн сума готельного збору у реконструкцiю номерiв дозволить збiльшити доходи пiдприємства щорiчно на 250 тис у бiльшостi країн свiту готельний збiр, як централізований податок, вiдсутнiй головною метою готельного комплексу є залучення клієнтів, надання повного спектру послуг іноземним та вітчизняним туристам, бізнесменам, учасникам конференцій та інших політичних, громадських, культурних заходів в умовах, коли пропозиція готельних послуг значно перевищує попит, коли клієнти дуже чутливі до ціни, особливого значення набуває якість послуг, що надаються відвідувачу у період його перебування у готелі виходячи з головної цілі особливу увагу буде приділено модернізації та технічному переобладнанню номерного фонду, триватимуть роботи з монтажу системи кондиціювання в 60тиномерах готелю, буде замінено меблі в 16ти номерах люкс, закінчено реконструкцію приміщень холодильних камер ресторанів, заміну застарілого торгівельнотехнологічного обладнання в діяльності готелю сатурн доцільно використовувати гнучкий підхід до ціноутворення, тому що це дозволяє більш ефективно домагатися поставлених цілей довгострокової стратегії розвитку розробку політики цін потрібно здійснювати з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку готелю серед зовнішніх факторів потрібно насамперед виділити: стан купівельного попиту платоспроможність покупців, їхні інтереси, звички, смаки, поводження конкурентів, економічну політику держави, політичну ситуацію й ін внутрішні фактори включають: збільшення прибутку від виробництва і реалізації готельного продукту бажання готелю ухилятися від обвинувачення в монополізації заінтересованість готелю в збільшенні своєї частки на ринку або темпів зростання виробництва і реалізації туристського продукту, навіть за рахунок зниження доходів прагнення уникнути банкрутства бажання підняти свій імідж престиж, а не збільшити доход і ін годовая бухгалтерская отчетность организации: подходы и комментарии к составлению введение в управленческий и производственный учет анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран: учебное пособие анализ финансовой деятельности предприятия с использованием пэвм количественные методы финансового анализа: пер с англ финансовая математика: теория и практика финансовобанковских расчетов: пер анализ финансового состояния инвестиционной привлекательности ао в промышленности, строительстве и торговле выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия финансовый анализ и торговля ценными бумагами: пер с англ бухгалтерский учет и финансовый анализ: подготовительный курс аналіз хозяйственной деятельности в промышлености финансовый менеджмент: теория и практика: учебник под ред с англ м : информационно издательский дом филинъ, 196г учт и аналіз в промышленном производстве сша м :, 1971г p нижньою межею ціни виступає собівартість виробленого товару або наданої послуги верхня межа визначається попитом на даний товар p p до них варто віднести наступні: послуги туризму, як і послуги взагалі, являють собою кінцевий продукт, призначений безпосередньо для споживання, тому ціни на послуги це роздрібні ціни сфера послуг безпосередньо звязана зі споживачем у процесі надання послуг, тому вона має стійкий попит на цілий ряд послуг, у тому числі і на послуги туризму p p однак при встановленні цін на послуги необхідно враховувати такий психологічний нюанс ціна не повинна викликати в дипломна робота ціна: дипломна робота, курсова робота, контрольна робота, реферат, повыдомленя, наукова робота,..