Курсова робота суть та види ефективності

Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були переважно, перехід від натурального господарства до грошового, зародження й формування інституту держави сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину першим в історії людства поняття податку розкрив адам сміт у роботі дослідження про природу і причини багатства народів 176 р , який написав: податок це тягар, який накладається державою у формі закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати економічна природа податку полягає у з ясуванні його призначення об єкта оподаткування й джерела сплати, а також визначенні впливу на суб єктів оподаткування і на економіку в цілому за економічним змістом податки це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства законом україни про систему оподаткування визначено, що під податком і збором обов язковим платежем до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами україни про оподаткування сукупність податків і зборів обов язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів, що справляються встановленими законами україни порядку, становить систему оподаткування система оподаткування це нормативно визначені платники податків, їхні обов язки та права, об єкти оподаткування, види податків зборів і платежів, а також порядок їх стягнення система оподаткування характеризується її елементами суб єкт, об єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплати схема 1 суб єкти оподаткування це платники фізичні чи юридичні особи, які безпосередньо сплачують податки об єкт оподаткування це доходи прибуток, додана вартість продукції робіт, послуг, вартість продукції робіт, послуг, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб, інші об єкти, визначені законодавством про оподаткування податкова ставка розмір податку з одиниці об єкта оподаткування курсова робота на тему: кредит та його суть.

План. Вступ. Сутність кредиту. Теоретичні ...: курсова робота суть та види ефективності.

Джерело сплати дохід заробітна плата, прибуток тощо, із якого сплачується податок собівартість частина виручки від реалізації продукції за методами обчислення податки можна поділити таким чином: кадастровий від слова кадастр таблиця, довідник коли об єкти оподаткування розділені на групи за певною ознакою перелік цих груп і їх ознаки заносяться у відповідні довідники для кожної групи встановлена індивідуальна ставка податку такий метод характеризується тим, що розмір податку не залежить від прибутковості об єкта прикладом такого податку є податок з власників транспортних засобів він утримується за встановленою ставкою в залежності від об єму двигуна транспортного засобу і не залежить від того, використовується транспортний засіб чи простоює декларація документ, в якому платники податку наводять розрахунок доходу і податок із нього характерною рисою цього методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу особою, яка цей доход отримує з джерела виплати доходу, що зменшується на суму податку наприклад, прибутковий податок з громадян, який сплачується підприємством або організацією, де працює фізична особа до виплати заробітної плати з неї утримується прибутковий податок і перераховується до бюджету, решта сплачується робітнику теоретичні та методичні засади аналізу формування і розподілу прибутку підприємства економічна суть та характеристика загальної моделі формування прибутку вибір та обґрунтування системи показників оцінки фінансових результатів методи аналізу показників прибутку та ефективності його використання аналіз ефективності формування та використання прибутку на підприємстві аналіз основних фінансовоекономічних показників діяльності підприємства аналіз динаміки і структури прибутку від звичайної діяльності факторний аналіз прибутку від курсова робота суть та види ефективності: курсова робота на тему: кредит та його суть.